สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท
สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท
TrainingSmart.net: หน้าแรก | หลักสูตรอบรม | ข่าว/บทความ | รูปภาพ | ดาวน์โหลด | สารบัญเว็บ | กระดานข่าว ติดต่อสถาบันฯ
 
Free counter and web stats


หลักสูตรที่ทางสถาบันได้จัดฝึกอบรมภายในองค์กร
( IN-HOUSE TRAINING )

หลักสูตรเสริมทักษะทางการสื่อสาร
(Communication Skill)

SC 010102 : เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
SC 020102 : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
SC 030102 : กลยุทธ์การนำเสนออย่างมืออาชีพ
SC 040102 : การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
SC 050102 : ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
SC 060102 : ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำท้องถิ่น
SC 070102 : ศิลปะการพูดและการแสดงออกสำหรับเยาวชน
SC 080102 : เทคนิคการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร


หลักสูตรเสริมทักษะการบริหาร และ การจัดการ
(Executive & Management Skill)

SE 010102 : สู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
SE 020102 : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
SE 030102 : จิตวิทยาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
SE 040102 : เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
SE 050102 : การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

SE 060102 : กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
SE 070102 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
SE 080102 : เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงาน
SE 090102 : EQ เพื่อชีวิต และ การทำงาน
SE 100102 : กลยุทธการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

SE 110102 : การวางแผนสู่ความสำเร็จ
SE 120102 : หลักการบริหารเวลาและความคิดสร้างสรรค์
SE 130102 : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
SE 140102 : จิตวิทยาการบริหาร
SE 150102 : การจัดการเชิงกลยุทธ์โดย SWOT Analysis

SE 160102 : เทคนิคการบริหารโครงการ SE 170102 : เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ


หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resources Development)

SH 010102 : การพัฒนาระบบงานธุรการสมัยใหม่
SH 020102 : หัวหน้างานกับงานทรัพยากรบุคคล
SH 030102 : การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพนักงานสัมพันธ์
SH 040102 : การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
SH 050102 : การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางานและองค์กร
SH 060102 : การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค OJT


หลักสูตรเสริมทักษะทางการตลาดและบริการ
(Marketing & Service Skill)

SM 010102 : สู่ความเป็นเลิศทางด้านบริการ
SM 020102 : การพัฒนาการขายและการบริการ
SM 030102 : ขายอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า
SM 040102 : เสริมสร้างวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
 

© 2018 - TrainingSmart.net  All rights reserved.